پیکرتراشی بدن

ویزرلیپو دکتر سعادتی در یزد

عمل ویزر لیپو چیست؟

ویزر لیپو چگونه انجام می شود؟ ابتدا جراح نواحی که قرار است چربی از آن ها خارج شود را مشخص می کند.